Človeku, ktorý dospel k rozhodnutiu odovzdať sa Bohu, cirkev ponúka sviatosti. Sviatosti sú prostriedky, ktorými človek koná gesto odovzdania sa Bohu, a ktorými na seba prijíma znak novej identity. Znak zjednotenia. Boh sa v Kristovi zjednocuje s človekom a ľudia sa zjednocujú navzájom jeden s druhým, stávajú sa Cirkvou - Telom Kristovým.

Sviatosti Krst a Večera Pánova sú symbolmi tohto zjednotenia. Cirkev ich prijala od Krista ako prostriedky milosti. Nimi si veriaci konkrétne uvedomuje neviditeľnú skutočnosť a nimi ju pre ostatných viditeľne vyjadruje.

Krst

Krst je iniciačným symbolom. Grécke baptismo znamená ponoriť sa a nasiaknuť. Baptismo teda znamená vzájomné preniknutie. Tak to vyjadril Ježiš, keď popisoval pôsobenie Ducha Svätého v človeku.

„V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás.“ Krst je vonkajším znakom tohto vnorenia človeka do Trojjediného Boha.

Krstíme v meno Otca, Syna i Ducha Svätého

1. Krst vyjadruje vnorenie sa do Kristovej smrti a vzkriesenia.

V Kristovom ukrižovaní odumieram egocentrizmu, v Kristovom

vzkriesení vstávam pre život lásky. Krst je znamením, že som sa otvoril silám premieňajúcim moje vnútro.

2. Krst vyjadruje vnorenie sa do Trojjediného Boha

Krst je znamením, že Boha úplne prijímam a úplne sa mu dávam. Vnáram sa do tajomstva Otca, Syna i Ducha svätého.

3. Krst vyjadruje vnorenie jednotlivca do komunity viery.

Zjednotenie s Bohom je zároveň zjednotením s ľuďmi, ktorí prijali účasť na milosti. Krst je znamením, že som bol včlenený do Tela Kristovho - Cirkvi. 

 

Texty krstných sľubov 

Prípravné skupiny

Pre ľudí, ktorí chcú prijať sviatosť krstu, či potvrdiť svoju príslušnosť k spoločenstvu viery, každý rok začiatkom marca organizujeme prípravné stretnutia. Skupina sa stretne na deviatich stretnutiach, kde si v diskusii spolu preberieme základy kresťanskej viery a spirituality:

Prihlásiť sa môže ktokoľvek - osobne, telefonicky či e-mailom u kazateľa zboru: Petr Kučera - petr.kučera[at]cbba.sk, 0944 046 306

Náš postoj voči forme i charakteru krstu je otvorený. V súlade s Komenského Jednotou bratskou zachovávame ekumenický postoj. Uznávame a prijímame krst vykonaný v každej kresťanskej cirkvi. Ak rodičia chcú svoje deti pokrstiť, krstíme deti na základe viery rodičov, ak rodičia krst detí odmietajú, uvádzame ich deti do života aktom požehnania.

Hoci krst symbolizuje aj začlenenie do komunity cirkvi, pre toto začlenenie máme zvláštny sľub a rituál.

Pre krst detí používame iný liturgický text ako pre krst dospelých. Pri malých deťoch je zvykom, že sľub skladajú i krstní rodičia. Sľub rodičov pri požehnaní a pri krste dieťaťa je rovnaký.  

Večera Pánova

To, čo sme raz a navždy manifestovali krstom, potvrdzujeme po celý život prijímaním symbolov Večere Pánovej. Keď pijeme víno a prijímame chlieb z oltárneho stola, vyznávame to isté, čo sme vyjadrili v krste.

O druhej sviatosti hovoríme ako o Večeri Pánovej alebo o Eucharistii.

Večera Pánova nás odkazuje k historickej večeri, pri ktorej bola sviatosť ustanovená. Odkazuje nás i k tajomstvu večnosti, symbolu svadobnej hostiny, v ktorej sa ľudstvo cez Krista naveky zjednotí s Bohom, tak ako sa nevesta vo svadobnú noc spojí v jedno telo so svojím ženíchom.

Grécky pojem eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Eucharistia je slávnosťou vďaky za milosť, ktorá nám bola v Kristovej láske darovaná. Tichá modlitba tela, v ktorej si celou bytosťou môžeme uvedomovať zachraňujúci Boží dar. Keď pijeme víno ako krv a jeme chlieb ako telo, vyznávame, že žijeme večne,

pretože Kristus za nás zomrel. 

 

Liturgia Eucharistie 

Príprava na prijímanie

„Nech človek skúma sám seba a tak je a pije z toho kalicha. Lebo kto je a pije nehodne a nerozoznáva telo Pánovo, je a pije si odsúdenie“

1 Kor 11: 28 – 29

Večeri Pánovej, podobne ako každému inému rituálu, hrozí vyprázdnenie. Človek, v ktorého srdci nie je to, čo gestami prijímania vyznáva, by k prijímaniu nemal pristupovať. Poškodí tým svoje vlastné vnútro.

Pravdivo je a pije ten, kto v prijímanom symbole rozoznáva Telo Pánovo. Ten, kto vierou chápe zmysel a moc Ježišovho sebaobetovania. Rozumie, že Ježiš dal svoje telo za život sveta. Ten, kto túto obeť pre seba prijíma ako dar večného života.

K Večeri Pánovej sú pozvaní ľudia, ktorí vedia o svojom porušení. Iba nehodní sú hodní milosti sprítomnenej v eucharistii.

Iba ak verím, že Pán Ježiš ma zastúpil, môj hriech vzal na seba, žijem v ňom nový život z Boha, iba vtedy k eucharistii pristupujem autentickým spôsobom.

Ak jem a pijem bez viery, zúčastňujem sa na Kristovej smrti, no robím tým iba znamenie súdu nad hriechom, pre ktorý Kristus umrel.

Na eucharistiu sa má človek pripraviť sebaspytovaním. Účasťou na Večeri Pánovej sa v Kristovi spájam s ostatnými. Súčasťou sebaspytovania by mala byť otázka, či som otvorený prijať v láske ostatných účastníkov milosti. Ak naše vnútro zatieňuje hriech, s ktorým sa nedokážeme vyrovnať sami, je potrebné vyhľadať spovedný rozhovor.

Účasť detí

Veríme, že deti môžu vierou prijať Pána Ježiša Krista, sú teda pripravené prijať i symboly Večere Pánovej. Brániť veriacim deťom v prístupe k Večeri Pánovej by znamenalo opakovať chybu, ktorej sa dopustili učeníci, keď deťom bránili prichádzať k Ježišovi.

Ak dieťa prejaví záujem, rodičia by s ním mali viesť rozhovor. Ak majú rodičia pochybnosti, môžu požiadať o rozhovor niektorého z pastorov.

Sviatosť eucharistie vznikla zo židovského sviatku Paschy. Pascha bola typickou rodinnou slávnosťou. Aktívne sa jej zúčastňovala celá rodina. Chceme si uchovať čosi z rodinného charakteru tejto sviatosti. Chceme umožniť všetkým deťom, aby k oltáru prichádzali spolu so svojimi rodičmi.

Dieťa, ktorého viera nie je zrelá na prijímanie, sa na obrade môže zúčastniť tým, že pri oltári od vysluhujúcich prijme požehnanie.