mraky.jpg

Nicejsko-carihradské vyznanie

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi.
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril skrze prorokov.

Verím v jednu svätú, všeobecnú  apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.