mraky.jpg

Večera Pánova

To, čo sme raz a navždy manifestovali krstom, potvrdzujeme po celý život prijímaním symbolov Večere Pánovej. Keď pijeme víno a prijímame chlieb z oltárneho stola, vyznávame to isté, čo sme vyjadrili v krste.

O druhej sviatosti hovoríme ako o Večeri Pánovej, alebo o Eucharistii.

Večera Pánova nás odkazuje k historickej večeri, pri ktorej bola sviatosť ustanovená. Odkazuje nás i k tajomstvu večnosti, symbolu svadobnej hostiny, v ktorej sa ľudstvo cez Krista naveky zjednotí s Bohom, tak ako sa nevesta vo svadobnú noc spojí v jedno telo so svojím ženíchom.

Grécky pojem eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Eucharistia je slávnosťou vďaky za milosť, ktorá nám bola v Kristovej láske darovaná. Tichá modlitba tela, v ktorej si celou bytosťou môžeme uvedomovať zachraňujúci Boží dar. Keď pijeme víno ako krv a jeme chlieb ako telo, vyznávame, že žijeme večne,
pretože Kristus za nás zomrel.

Liturgia Eucharistie

Príprava na prijímanie

„Nech človek skúma sám seba a tak je a pije z toho kalicha. Lebo kto je a pije nehodne a nerozoznáva telo Pánovo, je a pije si odsúdenie“
1 Kor 11: 28 – 29

Večeri Pánovej, podobne ako každému inému rituálu, hrozí vyprázdnenie. Človek, v ktorého srdci nie je to, čo gestami prijímania vyznáva, by k prijímaniu nemal pristupovať. Poškodí tým svoje vlastné vnútro.

Pravdivo je a pije ten, kto v prijímanom symbole rozoznáva Telo Pánovo. Ten, kto vierou chápe zmysel a moc Ježišovho sebaobetovania. Rozumie, že Ježiš dal svoje telo za život sveta. Ten, kto túto obeť pre seba prijíma ako dar večného života.

K Večeri Pánovej nie sú pozvaní ľudia, ktorí nevedia o svojom porušení. Iba nehodní sú hodní milosti sprítomnenej v eucharistii.

Iba ak verím, že Pán Ježiš ma zastúpil, môj hriech vzal na seba, žijem v ňom nový život z Boha, iba vtedy k eucharistii pristupujem autentickým spôsobom.

Ak jem a pijem bez viery, zúčastňujem sa na Kristovej smrti, no robím tým iba znamenie súdu nad hriechom, pre ktorý Kristus umrel.

Na eucharistiu sa má človek pripraviť sebaspytovaním. Účasťou na Večeri Pánovej sa v Kristovi spájam s ostatnými. Súčasťou sebaspytovania by mala byť otázka, či som otvorený prijať v láske ostatných účastníkov milosti. Ak naše vnútro zatieňuje hriech, s ktorým sa nedokážeme vyrovnať sami, je potrebné vyhľadať spovedný rozhovor.

Účasť detí

Veríme, že deti môžu vierou prijať Pána Ježiša Krista, sú teda pripravené prijať i symboly Večere Pánovej. Brániť veriacim deťom v prístupe k Večeri Pánovej by znamenalo opakovať chybu, ktorej sa dopustili učeníci, keď deťom bránili prichádzať k Ježišovi.

Ak dieťa prejaví záujem, rodičia by s ním mali viesť rozhovor. Ak majú rodičia pochybnosti, môžu požiadať o rozhovor niektorého z pastorov.

Sviatosť eucharistie vznikla zo židovského sviatku Paschy. Pascha bola typickou rodinnou slávnosťou. Aktívne sa jej zúčastňovala celá rodina. Chceme si uchovať čosi z rodinného charakteru tejto sviatosti. Chceme umožniť všetkým deťom, aby k oltáru prichádzali spolu so svojimi rodičmi.

Dieťa, ktorého viera nie je zrelá na prijímanie, sa na obrade môže zúčastniť tým, že pri oltári od vysluhujúcich prijme požehnanie.