Cirkev bratská v Bratislave - Krst
 
 
voda.jpg

Krst

Človeku, ktorý dospel k rozhodnutiu odovzdať sa Bohu, cirkev ponúka sviatosti. Sviatosti sú prostriedky, ktorými človek koná gesto odovzdania sa Bohu, a ktorými na seba prijíma znak novej identity. Znak zjednotenia. Boh sa v Kristovi zjednocuje s človekom a ľudia sa zjednocujú navzájom jeden s druhým, stávajú sa Cirkvou - Telom Kristovým.

Sviatosti Krst a Večera Pánova sú symbolmi tohto zjednotenia. Cirkev ich prijala od Krista ako prostriedky milosti. Nimi si veriaci konkrétne uvedomuje neviditeľnú skutočnosť a nimi ju pre ostatných viditeľne vyjadruje.

Krst je iniciačným symbolom. Grécke baptismo znamená ponoriť sa a nasiaknuť. Baptismo teda znamená vzájomné preniknutie. Tak to vyjadril Ježiš, keď popisoval pôsobenie Ducha Svätého v človeku.

„V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás.“ Krst je vonkajším znakom tohto vnorenia človeka do Trojjediného Boha.

Krstíme v meno Otca, Syna i Ducha Svätého

1. Krst vyjadruje vnorenie sa do Kristovej smrti a vzkriesenia.

V Kristovom ukrižovaní odumieram egocentrizmu, v Kristovom

vzkriesení vstávam pre život lásky. Krst je znamením, že som sa otvoril silám premieňajúcim moje vnútro.

2. Krst vyjadruje vnorenie sa do Trojjediného Boha

Krst je znamením, že Boha úplne prijímam a úplne sa mu dávam. Vnáram sa do tajomstva Otca, Syna i Ducha svätého.

3. Krst vyjadruje vnorenie jednotlivca do komunity viery.

Zjednotenie s Bohom je zároveň zjednotením s ľuďmi, ktorí prijali účasť na milosti. Krst je znamením, že som bol včlenený do Tela Kristovho - Cirkvi.

Texty krstných sľubov

Prípravné skupiny

Pre ľudí, ktorí chcú prijať sviatosť krstu, či potvrdiť svoju príslušnosť k spoločenstvu viery, každý rok začiatkom marca organizujeme prípravné stretnutia. Skupina sa stretne na deviatich stretnutiach, kde si v diskusii spolu preberieme základy kresťanskej viery a spirituality:

Prihlásiť sa môže ktokoľvek - osobne, telefonicky či e-mailom:

Daniel Pastirčák, tel.: 5296 7789, e-mail: pastirco[at]cbba.sk
Josef Sýkora, tel.: 5296 7592, e-mail: sykora[at]cbba.sk

Náš postoj voči forme i charakteru krstu je otvorený. V súlade s Komenského Jednotou bratskou zachovávame ekumenický postoj. Uznávame a prijímame krst vykonaný v každej kresťanskej cirkvi. Ak rodičia chcú svoje deti pokrstiť, krstíme deti na základe viery rodičov, ak rodičia krst detí odmietajú, uvádzame ich deti do života aktom požehnania.

Hoci krst symbolizuje aj začlenenie do komunity cirkvi, pre toto začlenenie máme zvláštny sľub a rituál.

Pre krst detí používame iný liturgický text ako pre krst dospelých. Pri malých deťoch je zvykom, že sľub skladajú i krstní rodičia. Sľub rodičov pri požehnaní a pri krste dieťaťa je rovnaký.