voda.jpg

Krstné texty


Krst dieťaťa


Sľub rodičov
Drahí rodičia ...........
Prinášate svojho syna .....
k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu
Bohu tým aktom hovoríte:
ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa.
Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou:
Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojím dieťaťom.
Zaväzujete sa, že budete v modlitbách verne bdieť nad.......životom.
Zaväzujete sa, že s pomocou Božej milosti pre svoje dieťa
vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha:
Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody.
Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom
nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske.

Ak je toto vaším vyznaním,
odpovedzte:
Áno, s Božou pomocou sľubujeme.

Sľub krstných rodičov
Vážení krstní rodičia,
prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu,
aby život......dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený.
Zaväzujete sa, že budete svojimi darmi prispievať
k jeho duchovnému i ľudskému rastu.
Budete mu duchovnou, psychickou i materiálnou oporou
v časoch zápasov a núdze.
Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu
vo svojich modlitbách.
Budete oporou pre jeho rodičov,
aby ste im pomáhali zavŕšiť vznešené dielo manželstva.
Budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra.
Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok,
s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte:
Áno, s Božou pomocou sľubujeme


Požehnanie dieťaťa

Sľub rodičov
Drahí rodičia ......
Prinášate svoje dieťa......
k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie.
Tým aktom Bohu hovoríte:
Ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácny dar
života nášho dieťaťa.
Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou:
Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojím dieťaťom.
Zaväzujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života.
Zaväzujete sa, že pre neho s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha.
Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody.
Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu,
ktorá by ho uväznila v nezrelej láske.
Ak je toto vaším vyznaním,
odpovedzte:
Áno, s Božou pomocou sľubujem.

Krst dospelých

Svoj život vo viere otváraš životu Trojjediného Boha,
Veríš, že Boh - Otec, je tvoj Stvoriteľ.
Vkladáš mu svoj život do rúk, ako Autorovi
tvojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti,
vyznávaš, že on je Stvoriteľ a ty si stvorená bytosť. Veríš, že Boh - Syn je tvoj Spasiteľ.
Jeho obeť lásky prijímaš ako dar milosti,
Cez ňu ťa Boh zachraňuje od hriechu

a dáva ti neporušiteľný večný život Lásky.
Veríš, že v Kristovej smrti si našiel smrť pre svoje vzbúrené ja
A v Kristovom vzkriesení život pre nové Ja zrodené z Boha.
Veríš, že Boh – Duch Svätý je tvoj Posvätiteľ.
Jeho moc, pôsobiacu v tvojom vnútri, prijímaš ako silu k celoživotnému procesu premeny.
Veríš, že vďaka jeho moci unikneš
porušeniu smrteľného sveta
a dosiahneš účasť na Božej prirodzenosti. Ak je toto tvoja viera odpovedz: Verím a vyznávam.
odpoveď: Verím a vyznávam
Ježiš Kristus sa ti stal životom, nech sa ti stane i cestou.
Zaväzuješ sa, že Pán Ježiš Kristus ti bude cestou na všetkých tvojich cestách.
Obraz pravej humánnosti vyjadrený v Ježišovi budeš nasledovať za každých okolností, po všetky dni života.
Ako kamienok v mozaike Cirkvi – Tela Kristovho,
budeš všetkými darmi slúžiť iným k dielu lásky.
Tak naplníš poslanie, pre ktoré ťa Boh stvoril.
Ak prijímaš tento záväzok, odpovedz:
S Božou pomocou sľubujem.

Vyznanie a zmluva so spoločenstvom

Vyznávaš, že Trojjediného Boha prijímaš ako základ svojho večného života, a historické biblické kresťanstvo za normu života a viery.
Ak je toto tvojím vyznaním,
odpovedz: Verím a vyznávam.
Ako dieťa narodené z Boha si vštepený
do tejto vetve na veľkom strome Cirkvi.
V tejto komunite viery budeš prijímať aj udeľovať
prejavy Božieho Ducha.
Budeš sa učiť hovoriť pravdu v láske so svojimi blížnymi. Viesť život otvorený iným ľuďom,
pripravený povzbudzovať k láske a dobrým skutkom,
sám otvorený kritike a povzbudeniu.
Duchovnými, mentálnymi i materiálnymi darmi
budeš prispievať k rastu tela Kristovho.
Ak je toto tvoje rozhodnutie
odpovedz: Áno.
Vítame Ťa v našej cirkevnej komunite.
Prijmi horiacu sviecu ako znak svetla.
Nes to svetlo, nech v tebe horí plameňom, ktorý sa nedá uhasiť.
Choď do noci budúcich dní ako dieťa svetla,
všade nes Kristov oheň: Svetlo Lásky, Pravdy, Čistoty, Spravodlivosti a Slobody.
V mene Otca Syna i Ducha Svätého Amen.