Cirkev bratská v Bratislave - V čom sa chceme rozvíjať?
 
 
ohen.jpg

V čom sa chceme rozvíjať

„pôsobiť k osobnej viere,
Človek sa v živote rodí dvakrát. Najprv sa narodí ako biologický organizmus, potom rastie, dospieva, hľadá sa, blúdi labyrintom nezodpovedateľných otázok, až kým sa nenarodí znova - z Ducha. Zrodí sa ako celostná osobnosť. Prvýkrát sa človek rodí zo svojich rodičov, druhýkrát sa rodí z Boha.

V období blúdenia si človek kladie otázku: „Načo existujem?“ Odpoveďou je poznanie Boha. Stvorená bytosť sa stretá so Stvoriteľom. V Stvoriteľovi sa stretá sama so sebou a poznáva zmysel svojho príbehu. Boh každého človeka hľadá v láske. Boh tú lásku cez Kristovo sebaobetovanie otvoril každému. Každý do nej môže vstúpiť. Tu sa rodí osobná viera, prameň individuálnej slobody.

Kresťanstvo nemôžete zdediť, nemôžete sa ho naučiť, môžete ho iba nájsť a prijať. Pre toto hľadanie a nachádzanie chceme vytvárať podmienky

k rozvoju jednotlivcov,
Viera je semienko. Vyrastá z neho strom vnútorného človeka. Človeka skrytého v Bohu, oslobodzujúceho sa od vonkajších závislostí. Ovocím toho rastu je zrelý charakter: láska, radosť, pokoj, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

Nikto z nás tu nie je iba tak. Každý má svoj zmysel a svoje poslanie. Človek dozrieva, poznáva svoje slabosti i svoje dary. Učí sa prijať obmedzenia a uplatniť talenty. Tak nachádza svoje poslanie. Tomuto rastu osobností chceme napomáhať

„k rozvoju rodín,“
Človek je obrazom Boha. Boh je Láska. Trojjediný - Milujúci Otec, Milovaný Syn a Duch lásky. Trojjediný Boh stvoril dvojjediného človeka. Muža a ženu. Stvoril ich slobodných pre lásku, aby sa hľadali, poznali a stali sa jedným telom. Doslova jedným telom sa muž a žena stávajú v dieťati. Každé dieťa je telom z tela svojho otca a z tela svojej matky. Rodina je obrazom Boha. Rodina je bytostná forma toho, ako sme boli stvorení. Rodina je Bohom dané prostredie, v ktorom sa uskutočňuje prebudenie, rast a dospievanie človeka.

Vonkajšie sily, ktoré v minulých storočiach držali rodinu dovedna, pominuli. Stabilita tradičnej rodiny stála na patriarchálnej nadradenosti mužov. Rodiny držali pokope i vďaka ekonomickej a spoločenskej závislosti žien. Dnes je tradičná rodina v kríze. Kríza rodiny je príležitosťou hľadať v Bohu zdroje pre hlbšie pochopenie manželskej lásky a skutočného partnerstva muža a ženy. V dobe rozkladu tradičných foriem rodiny, chceme rodine venovať mimoriadnu podporu, aby sme nachádzali cesty k plnšiemu partnerstvu muža a ženy.

„k rozvoju skupín,“
Dôležitú úlohu pri formovaní ľudskej osobnosti, zohrávajú skupiny priateľov. Zoskupenia ľudí rovnakej krvnej skupiny, zaujatých rovnakou vášňou, spojených rovnakým hľadaním. Na našich bohoslužbách sa človek ľahko stratí v anonymite davu. Kto hľadá bližší vzťah, podporu, radu či porozumenie, potrebuje si nájsť svoju skupinu. Skupiny môžu mať rôzny charakter podľa potrieb. Môžu byť zamerané na modlitbu, na biblické štúdium, na umenie, podnikanie, charitu či sociálnu prácu... môžu to byť skupiny otvoreného rodinného typu, či skupiny, ktoré nezasvätených uvádzajú do základov kresťanstva.

„k budovaniu spoločenstva jednoty v rozmanitosti“
Medzi najdôležitejšie hodnoty nášho spoločenstva patrí princíp jednoty v rozmanitosti. Aby človek dozrieval v osobnosť, potrebuje popri ľuďoch svojej krvnej skupiny i ľudí zásadne odlišných. Prirodzene sa zvykneme spolčovať na základe sympatií. Cirkev však nežije iba z prirodzených zdrojov. Jednota v rozmanitosti je zázrak. Chceme oň znova a znova usilovať. O živé otvorené spoločenstvo konzervatívnych so slobodomyseľnými, podnikateľov s umelcami, starých s mladými, národovcov so svetoobčanmi, ľavičiarov s pravičiarmi, charizmatikov s milenialistami, cirkevníkov s necirkevníkmi.

Jednota v rozmanitosti nás učí pokore. Vedomiu, že som iba malým kamienkom v mozaike. Zo všetkého najviac potrebujem práve tých, ktorí sú odo mňa najodlišnejší. Oni najviac vyvažujú moje krajnosti. Auto potrebuje brzdu i plyn. Auto s brzdami bez plynu je síce bezpečné, no nehýbe sa. Auto s plynom bez bŕzd sa hýbe dobre, ale vyletí hneď z prvej zákruty. Až vzťah k tým, ktorí sú iní, nás učí, čo to znamená byť bunkou v tele Kristovom.

Veríme, že tvar i obsah nášho spoločenstva vytvára Duch Boží. On pôsobí od jednotlivca k celku. Inšpiruje ľudí, dáva im snívať sny viery, až kým sa niečo z nich nepresadí v živote. Chceme podporovať každú iniciatívu zrodenú z viery jednotlivca či zo života skupiny a napomáhať, aby sa i ten najodvážnejší sen mohol stať skutočnosťou.