zem.jpg

Kto sme?

„Miestne spoločenstvo Cirkvi bratskej v Bratislave a súčasť svetového kresťanstva“

Máme svoju históriu. Deväťdesiat rokov tvorivého dobrodružstva v Bratislave na Cukrovej ulici. Pochádzame z Jednoty bratskej. Jej posledným biskupom bol Ján Ámos Komenský. Jednota zanikla pod protireformačným tlakom. Komenský vtedy povedal, že zánik tej malej jednoty neľutuje, Bohu totiž ide o veľkú jednotu, v ktorej sa stretnú všetci kresťania a napokon sa v nej zjednotí celé ľudstvo.

V duchu Jána Ámosa i my chápeme Cirkev ekumenicky. Každú cirkev, ktorá verí vo veľkonočné evanjelium, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi, v spásu cez jeho smrť a vzkriesenie, vnímame ako súčasť jediného celku. Sme iba jeho maličkou čiastkou.

V rozmanitosti kresťanských tradícii nevidíme len poľutovaniahodnú roztrieštenosť, ale i požehnané bohatstvo. Obsah Božieho tajomstva zjavený v Ježišovi je priveľký nato, aby ho dokázala vyjadriť jediná tradícia a uskutočniť jedna organizácia. Pravdu evanjelia kresťanstvo uchovalo v otvorenom dialógu mnohých tradícii. Vďaka tejto mnohosti si vo veľkom chráme kresťanstva môže každý človek nájsť spiritualitu primeranú svojej ceste.

Rozmanitosť nie je zlá, zlé je nepriateľstvo. Toto nepriateľstvo, žiaľ, pociťujeme dodnes. Cirkev v západnej Európe stratila dôveryhodnosť pre svoje kliatby, prenasledovania a náboženské vojny. To všetko v mene viery vo vlastnenie absolútnej pravdy. Ekumenické kresťanstvo je aktom pokánia za hriechy našich otcov. Bez toho pokánia nemôžeme dúfať, že európsky človek znova vezme evanjelium vážne.