zem.jpg

Čo chceme dosiahnuť

Osláviť Boha vo svete
Naša vôľa žiť sa obnovuje z úžasu nad veľkosťou, ktorá nás presahuje. Keď sa nám spoza jednotlivých vecí vytratí vedomie Božej prítomnosti, svet sa rozpadne a život sa naplní nudou. V modlitbe denne hľadáme slávu skrytú za vecami.

Život sa môže stať nepretržitou, nemou modlitbu. Ruka, ktorá utiera dlážku, prsty ťukajúce po klaviatúre, ňadrá kojacej matky, skalpel lekára, pero básnika, štetec maliara, prejav štátnika, aktivita i odpočinok, úspech i sklamanie; všetko to môže byť slovom modlitby, sakrálnym úkonom oddanosti tomu jedinému zmyslu - Večnej Láske.
a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých sfér spoločnosti“

Božie kráľovstvo sa týka celého sveta, nedá sa uzavrieť do kostolných lodí ani do priestorov modlitební. Oproti tradičnému deleniu sfér života na svetskú a duchovnú veríme, že všetko je Božie. Podporujeme vznik a rast profesijných skupín, podporujeme rast občianskej zodpovednosti i politickej angažovanosti veriaceho človeka

V tvorbe civilizácie sa odráža základný ľudský rozpor. Obraz Boha – Stvoriteľa, i jeho porušenie. Tvorivá genialita na jednej strane, pýcha a egoizmus na druhej. Dobro i zlo - Áno i nie. Všetky sféry spoločnosti potrebujú byť liečené Duchom pravdy a lásky.

Sudca, ktorý je neúplatný, tvorí Božie kráľovstvo, podnikateľ, ktorý nezdiera zamestnancov, ale stará sa o ich rozvoj, tvorí Božie kráľovstvo, zdravotná sestra, ktorá je k pacientom láskavá, tvorí Božie kráľovstvo, novinár, ktorý nikomu nestráni, ale je verný pravde, tvorí Božie kráľovstvo, remeselník, ktorý je vo svojej práci spoľahlivý a dôsledný, tvorí Božie kráľovstvo, politik, ktorý má etické hranice, tvorí Božie kráľovstvo, učiteľka, ktorá oddane pracuje na rozvoji školákov, tvorí Božie kráľovstvo, umelec, ktorý nekomponuje, aby ukazoval na seba, ale aby odkázal na tajomstvo nad sebou, tvorí Božie kráľovstvo.

Týka sa nás nielen starosť o život cirkvi ale i zodpovednosť za stav spoločnosti; za politický, ekonomický, kultúrny i sociálny rozvoj mesta štátu civilizácie i sveta, v ktorom žijeme.


Všetko toto sme zhrnuli do jedinej vety.
Ňou vyjadrujeme svoju spoločnú víziu:

v prostredí nových možností,
neistoty
a duchovného hľadania
ako
miestne spoločenstvo
Cirkvi bratskej
v Bratislave
a súčasť svetového kresťanstva
chceme byť
pre súčasného človeka
zrozumiteľným vyjadrením
biblického zjavenia
Trojjediného Boha 
a pôsobiť
k osobnej viere,
k rozvoju jednotlivcov,
k rozvoju rodín,
k rozvoju skupín,
k budovaniu spoločenstva
jednoty v rozmanitosti
s cieľom
osláviť Boha vo svete
a vnášať hodnoty evanjelia
do všetkých sfér spoločnosti