Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z.

ako zriaďovateľ

Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, Haanova 28, 38, 851 04 Bratislava

na základe ustanovenia § 4, ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so štatútom školy

 vyhlasuje výberové konanie na miesto

riaditeľa Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

 

A. Kvalifikačné predpoklady :

·         vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, v znení neskorších prepisov

·         absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady

·         najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

·         morálna bezúhonnosť

B. Osobnostné kritériá na uchádzačov:

·         Znalosť a praktické skúsenosti z realizácie vzdelávacích a výchovných činností a potenciál aplikovať misiu a víziu Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v oblasti vzdelávania a výchovy.

·         Základné znalosti cirkevných dokumentov v oblasti ekumenickej kresťanskej výchovy a dôrazov nadväzujúcich najmä na odkaz diela Jana Amosa Komenského.

·         Schopnosť viesť tím učiteľov a zamestnancov školy, komunikovať s rodičovskou komunitou, konštruktívne spolupracovať so zriaďovateľom a orgánmi školy a komunikovať s verejnosťou.

·         Schopnosť komunikovať v anglickom jazyku.

·         Návrh koncepcie rozvoja školy.

C. Zoznam požadovaných dokladov:

·       štruktúrovaný profesijný životopis

·       prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností

·       overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii (možno doložiť na výberovom konaní)

·       výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možno doložiť na výberovom konaní)

Uchádzači doručia prihlášky písomne alebo emailom do 20. mája 2019 na adresu Mgr. Daniel Bútora, riaditeľ, Združenie škôl C. S. Lewisa, Beňadická 38, 851 06 Bratislava, resp. daniel.butora@bilgym.sk

Výberovou komisiou na výberové konanie je Rada školy.
Vaše osobné údaje, ktoré nám vo svojich materiáloch poskytnete, považujeme za dôverné, v zmysle zákona NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 12.4.2019                                                                      

Mgr. Daniel Bútora
Riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa
Štatutárny zástupca zriaďovateľa školy                                                        

 

Ing. Daniel Laco
Predseda správnej rady Združenia škôl C. S. Lewisa
Predseda správnej rady školy

Aktuality

Vyhlásenie výberového konania

na miesto riaditeľa Biligválneho gymnázia C. S. Lewisa

Čítať ďalej...

Nedeľné bohoslužby

Pozývame na nedeľné bohoslužby

Čítať ďalej...

Čo nás čaká najbližší týždeň?

Prehľad stretnutí do 28. 4. 2019

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa